صفحه اصلی > کمیته های تحقیقات > دانشکده پزشکی 

 

سرپرست کمیته:

دکتر سعید شجاع

 

 

دبیر کمیته:

آقای محمد نفیسی