صفحه اصلی > کمیته های تحقیقات > دانشکده دندانپزشکی 

 

سرپرست کمیته:

خانم دکتر افسا

masoomeh.afsa@hums.ac.ir

 

دبیر کمیته:

سجاد انصاری فرد

sajadansari1994@gmail.com