صفحه اصلی > کمیته های تحقیقات > دانشکده پیراپزشکی 

 

سرپرست کمیته:

خانم دکتر کرمستجی

afsanehkk@yahoo.com

 

دبیر کمیته:

آقای محمدمهدی بلالی