صفحه اصلی > کمیته های تحقیقات > دانشکده پرستاریی و مامایی 

 

       

 

 

سرپرست کمیته:

خانم دکتر کرمستجی

afsanehkk@yahoo.com

 

 

دبیر کمیته:

خانم سمیه منصوری