صفحه اصلی > کمیته های تحقیقات > دانشکده بهداشت 

 

سرپرست کمیته:

خانم دکتر عابدینی

sabedini54@yahoo.com

 

دبیر کمیته:

خانم فریما پودات