صفحه اصلی > فعالیت های مرکز > کارگاه های دانشکده پیراپزشکی، پرستاری و مامایی 

آشنایی جدیدالورود ها با پژوهش


کارگاه پروپوزال نویسی

کارگاه مقاله نویسی

 کارگاه ایده تا اختراع