صفحه اصلی > درج صحیح وابستگی (Affiliation) 

  نحوه آدرس دهی صحیح در مقالات

 

در تمامی مقالات منتج از طرح های تحقیقاتی مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی باید به عنوان آدرس نویسنده اول یا مسئول درج شود: 


مقالات انگلیسی:

Student Research Committee, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran. 

مقالات فارسی:

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.