صفحه اصلی > فعالیت های مرکز > برگزاری کارگاه PCR 

برگزاری کارگاه پی سی آر و الکتروفورز بخش تئوری توسط دکتر افتخار


برگزاری کارگاه پی سی آر و الکتروفورز بخش عملی توسط دکتر افتخار

 

کارگاه های بندرلنگه