صفحه اصلی > فعالیت های مرکز > مدرسه زمستانی بهمن 1394 

مدرسه زمستانی بهمن ماه 1394

کارگاه PCR

کارگاه RT-PCR

کارگاه عملی الکترو فورز