صفحه اصلی > کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه ها > اعضای دبیرخانه شبکه شمال 

 اعضای دبیرخانه شبکه شمال
سمنان
شاهرود
گلستان
مازندران
بابل